ำขวัญอำเภอแก้งสนามนาง... ปลาอร่อย อ้อยหวาน น้ำตาลดี ลำชีสวย รวยน้ำใจ
 
นายนพดล มามาก
นายอำเภอแก้งสนามนาง
Link หน่วยงานในอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อบต.เเก้งสนามนาง
อบต.บึงพะไล
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  อำเภอแก้งสนามนาง
รร.เเก้งสนามนางพิทยาคม
Socialnetwork/Entertainment
Hotmail
Gmail
Thaimail
Yahoo
Google
Facebook
Twitter
ทีวีออนไลน์
Link หน่วยงานภายนอก
รวมลิงค์ทุกกกระทรวงและกรมฯ

บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
บันทึกการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรมการปกครอง
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ กรมการปกครอง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง

free visitor counter

สถิติการเยี่ยมชม
เริ่มนับ 9 มกราคม 2559

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕–บ้านหนองบัว ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download (14/12/59)
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่องประกวดราคาจ้างขุดลอกสระหนองบัวหมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download(14/12/59)
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรม ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕–บ้านหนองบัว ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖.๙๒๒ กิโลเมตร Download (18/11/59)
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจกรรมขุดลอกสระหนองบัวหมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๘,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร Download (18/11/59)
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา Download (21/11/59)
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน Download (21/09/59)ดาวน์โหลดแบบสรุปแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่(แบบ ๓) Download
ดาวน์โหลดแบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน Download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๖๐ Download
แผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘ Download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรม ขุดลอกบึงโลจรัสบ้านเจริญสุข หมู่ที่๑๒ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา Downloadประกาศ
Mp4 เฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
-ทศวรรษแห่งการทรงงาน Download
-ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน Download
-ด้วยรัก Download
-เสียงจากแดนใต้ Download
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๑)Download

ภาพกิจกรรมทั้งหมดภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง พร้อมด้วยส่วนราชการ
อำเภอ รัฐวิสาหกิจ อปท.ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอ/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/ สภ.แก้งสนามนาง/สนง.พัฒนาชุมชน/
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง/สนง.สาธารณสุข/สนง.เกษตร/
สนง.ที่ดิน/สนง.สัสดี/กศน./สนง.ปศุสัตว์/ธ.ออมสิน/ธกส./
อบต.บึงพะไล/กำนันต.บึงพะไล/ร่วมกันออกหน่วยบริการ
ประชาชน อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ ในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวกอง ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง


 

 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง พร้อมด้วยข้ารชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันก่อสร้างฝายชลอน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ทำดีทางกาย) ณ ลำห้วยรวง หมู่ที่ ๗ บ้านนาแค ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง


 

 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง นำข้ารชการ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธี ถวายปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ทำดีทางวาจา) ณ หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง


 

 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง นำข้าราชการ และประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรวาร(๑๕) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศาลาหนองขอน ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง


 

 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายอำเภอแก้งสนามนาง นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชนประกอบพิธีสงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง

 


   

 

กิจกรรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

Download ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/คู่มือการปฏิบัติงาน

แบบแผนงานโครงการของส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๕๘ Download
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) Download
ระเบียบ คู่มือและกฎหมายเกี่ยวกับงานปกครองท้องทDownloadี่
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน Download
ตัวอย่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน Download

 

 กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

.

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง
ถนนนิเวศรัตน์ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440/ Admin:
คนุพล พิมพ์วงค์ breitling replica
พิกัด 15°45′0″N,102°15′17″E
โทรศัพท์ โทรสาร 0-4433-9088 ,0-4433-9378