ำขวัญอำเภอแก้งสนามนาง... ปลาอร่อย อ้อยหวาน น้ำตาลดี ลำชีสวย รวยน้ำใจ
 
นายนพดล มามาก
นายอำเภอแก้งสนามนาง
Link หน่วยงานในอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อบต.เเก้งสนามนาง
อบต.บึงพะไล
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  อำเภอแก้งสนามนาง
รร.เเก้งสนามนางพิทยาคม
Socialnetwork/Entertainment
Hotmail
Gmail
Thaimail
Yahoo
Google
Facebook
Twitter
ทีวีออนไลน์
Link หน่วยงานภายนอก
รวมลิงค์ทุกกกระทรวงและกรมฯ

บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
บันทึกการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรมการปกครอง
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ กรมการปกครอง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง

free visitor counter

สถิติการเยี่ยมชม
เริ่มนับ 9 มกราคม 2559

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา


ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน Download (2/09/59)
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองอ้อ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Download
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองจอก บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักราชการที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง ๔ หลัง Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักราชการที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง ๒ หลัง Download
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกหนองอ้อ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบประมาณการก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 และรายละเอียดการคำนวนราคากลาง Downloadประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกหนองจอก บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบประมาณการก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 และรายละเอียดการคำนวนราคากลาง Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองหินล่อง บ้านไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ บ้านหนองบง หมู่ที่๔ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Downloadประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง Downloadประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกฝายเริงเปลือย บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่๑ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)คลองอีสานเขียว จุดนานายสงวน ช่องศรี บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่๓ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Downloadประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภานในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่๑๒ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง จากนานายจันที ถึง นานายประดิษฐิ์ วอนอก บ้านดอนไผ่ หมู่ที่๕ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่๕ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภานในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่๒ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Download
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกสระหนองโพธิ์ บ้านหนองบง หมู่ที่๔ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามแบบ ป.ป.ช. Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกฝายเริงเปลือย บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่๑ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามแบบ ป.ป.ช. Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามแบบ ป.ป.ช. Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกหนองหินล่อง บ้านไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ Downloadประกาศ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)คลองอีสานเขียว จุดนานายสงวน ช่องศรี บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่๓ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามแบบ ป.ป.ช. Downloadประกาศ

ดาวน์โหลดแบบสรุปแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่(แบบ ๓) Download
ดาวน์โหลดแบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน Download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๖๐ Download
แผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘ Download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ประกาศอำเภอแก้งสนามนาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรม ขุดลอกบึงโลจรัสบ้านเจริญสุข หมู่ที่๑๒ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา Downloadประกาศ
Mp4 เฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
-ทศวรรษแห่งการทรงงาน Download
-ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน Download
-ด้วยรัก Download
-เสียงจากแดนใต้ Download
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๑)Download

ภาพกิจกรรมทั้งหมดภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายอำเภอแก้งสนามนาง เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจและจุดบริการ ประชาชน ในช่วงเจ็ดวันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

 

 

 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายอำเภอแก้งสนามนาง เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในการก่อสร้างฝายชลอน้ำ แม่น้ำชี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ โดยการสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

 

 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อำเภอแก้งสนามนาง จัดกิจกรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง

 

 

 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ อำเภอแก้งสนามนาง จัดกิจกรรม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ เมรุ วัดศาลาหนองขอน หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง โดยนายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ และประชาชนถวายดอกไม้จันทน์พระศพ ในพิธีดังกล่าว

 

 

 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ อำเภอแก้งสนามนาง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ร่วมกับภาคี เครื่อข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad รวมพลังสามัคคีถวายในหลวง จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง โดมมีนายอำเภอแก้งสนามนาง ป็นประธานในพิธีเปิด และนำประชาชนปั่น ระยะทาง ๕ กิโลเมตร

 

 

 

วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๘ เวลา๑๖.๓๐ น.นายอำเภอแก้งสนามนาง
เป็นประธานในพิธี รับมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่เสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมมือ แก่ ข้าราชการ และประชชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมลงทะเบียนกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ณ หอประชุมอำเภอแก้งฯ

 

 

 

วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๘ นายอำเภอแก้งสนามนาง
นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษาา ๘๘ พรรษา
ณ หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง ประกอบด้วยพิธี
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวาย
พระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเฉลิมฉลองวัน
ชาติไทย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง)
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

 

 

 

ประมวลภาพการประกวดหมู่บ้านโครงการแก้งสนามนาง
น่าอยู่ ระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

 

 

 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ อำเภอแก้งสนามนางและส่วนราชการอำเภอ ทุกส่วน ออกให้บริการพี่น้องประชาชน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง ในกิจกรรม อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ มีการมอบทุนช่วยเหลือเด็กและนักเรียน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้

 

 

 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ อำเภอแก้งสนามนาง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาทั้งถิ่น ภาคเอกชน
พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมพิธีถวาย
บังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง

 


 

 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ อำเภอแก้งสนามนาง ดำเนินโครงการเสริมส้างศักยภาพและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล ณ หอประชุมอำเภอ

 

 

 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางกรคณา ลืออดุลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เดิมทางมาตรวจเยี่ยม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง และได้มอบถุงยังชีพ เงินทุนช่วยเหลือ และผ้าห่มแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน ๕ ราย โดยมีนายอำเภอแก้งสนามนาง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน และประชาชนให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม

 

 

 

วันที่๑๒เสิงหาคม ๒๕๕๘ อำเภอแก้งสนามนาง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาทั้งถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมใจกันจัดพิธิเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง
DOWNLOAD ภาพกิจกรรมวันแม่

 

 

 

วันที่๒เมษายน ๒๕๕๘ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯได้เดินทางมาตรวจ
ราชการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอแก้งสนามนาง โดยมีท่านนายอำเภอนพดล มามาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการ
ดำเนินงานและให้การต้อนรับ

 

 

 

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘ ๐๙.๐๐ น.นายนพดล มามาก
นายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อำเภอแก้งสนามนาง

 

 

 

วันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๘ ๐๙.๐๐ น.นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนางนำส่วนราชการอำเภอ ออกให้บริการพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๘ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง ในกิจกรรม อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ มีการมอบทุนช่วยเหลือเด็กและนักเรียน มอบถุงยังชีพและผ้าห่มแก่ผู้ยากไร้

 

 

 

อำเภอแก้งสนามนางจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุระนารี เมื่อวันที่ ๙-๑๑
มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา นายวินัย วิทยานุกูล เดินทาง
มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีขบวนแห่นักรบลูกหลาน
ย่าโม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การรำ
บวงสรวงย่าโม โดยลูกหลาน ประชาชนชาวอำเภอ
แก้งสนามนาง (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

 

 

 

วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ ๐๙.๐๐ น.นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนางนำส่วนราชการอำเภอ ออกให้บริการพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๗ ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง ในกิจกรรม อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ มีการมอบทุนช่วยเหลือเด็กและนักเรียน มอบถุงยังชีพและผ้าห่มแก่ผู้ยากไร้

 

 

 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง ร่วมกับชมรมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา อำเภอแก้งสนามนาง นำผ้าห่มและของใช้ที่จำเป็นมอบ
ให้แก่ นายคำ ฤทธิ์นอก ราษฎรหมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง
เนื่องจากประสบภัยพิบัต เหตุิเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยได้รับ
ความเสียหายบางส่วน

 

 

วันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายนพดล มามาก
นายอำเภอแก้งสนามนาง นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักเรียน ในกิจกรรมทำความสะอาด ต้านไข้หวัดใหญ่ ณ โรงเรียนบึงพะไล ตำบลบึงพะไล

 

 

กิจกรรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

Download ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/คู่มือการปฏิบัติงาน

แบบแผนงานโครงการของส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๕๘ Download
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) Download
ระเบียบ คู่มือและกฎหมายเกี่ยวกับงานปกครองท้องทDownloadี่
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน Download
ตัวอย่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน Download

 

 กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

.

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง
ถนนนิเวศรัตน์ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440/ Admin:
คนุพล พิมพ์วงค์
พิกัด 15°45′0″N,102°15′17″E
โทรศัพท์ โทรสาร 0-4433-9088 ,0-4433-9378